1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Alapadatok

1.1.1. Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány

1.1.2. Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

1.1.3. Postai cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: 06-1-794-7825

1.1.5. Elektronikus levélcíme: titkarsag@padibudapest.hu

1.1.6. Honlapja: www.padibudapest.hu

1.2. Szervezeti felépítés

Szervezeti és Működési Szabályzat

1.2.1. Az alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium tagjainak száma 7 fő, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 2. az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 3. az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 4. az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 5. a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 6. az Alapítvány munkaszervezete vezetőjének (igazgatójának) személyéről;
 7. kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 8. az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint más belső szabályzatainak elfogadásáról, módosításáról;
 9. a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 10. gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
 11. mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2.2. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Fekete Zoltán

1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának elnökhelyettesei: Dr. Nagy Róza, Dr. Csuhaj-Varju Imre

1.3.3. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Vörös József

1.3.4. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Horváth Marcell, Dr. Czifra Károly, Dr. Polner Eörs

1.3.5. Az alapítvány igazgatója: Bánkuty Tamás

Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4.Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 354 4952 Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu honlapja: www.mklu.hu